5. september 2005

- DirNat: Nasjonale fjorder/vassdrag

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder – direktoratets anbefaling:

Miljøverndepartementet
04/3272 ART-FF-SJ 08.01.2005
455.51/0
Ferdigstilling av ordningen med nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder – direktoratets anbefaling samt oppsummering av
høringsuttalelser
Viser til brev av 15. mars 2004.
Gjennom St. prp. Nr. 79(2001-2002) ”Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder” som ble vedtatt av Stortinget 25. februar 2003, fikk 37 vassdrag og 21
fjorder/havområder status som henholdsvis nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Det ble samtidig lagt til grunn at ordningen skulle suppleres. På oppdrag fra Miljøverndepartementet har direktoratet utredet 27 nye vassdrag med tilhørende fjordområder som mulige kandidater til ordningen og sendt utredningen på en omfattende høring. Vedlagt oversendes direktoratets oppsummering av høringsuttalelser til ”Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder – ferdigstilling av ordningen”. Stortinget har forutsatt at ordningen skal omfatte omlag 50 vassdrag med tilhørende nasjonale laksefjorder. Selv om alle de 27 utredede vassdragene tilfredsstiller ett eller flere av kriteriene for status som nasjonale laksevassdrag, er det relativ stor forskjell på lakseforekomstens størrelse og produktivitet/produksjonspotensiale vassdragene imellom. Direktoratet har derfor valgt å prioritere 16 av de vassdragene som er utredet i tillegg til de 37 som allerede er vedtatt. Det fremgår av høringsnotatet at direktoratet anser laksebestandene i Bjerkreimselva, Lærdalselva, Orkla, Verdalselva, Namsen og Vefsna for å være spesielt viktige. Det er gjennomgående stor tilslutning fra høringsinstansene når det gjelder de fem første av disse vassdragene, selv om flere instanser går imot enkelte av vassdragene. Når det gjelder Vefsna, mener en rekke høringsinstanser at vurderingen av vassdraget bør utsettes til pilotprosjektet ”Muligheter Helgeland” er ferdig utredet. Direktoratet deler ikke denne oppfatningen, men mener tvert imot at det er viktig at Vefsna blir innlemmet i ordningen nå, slik at status som nasjonalt laksevassdrag blir en viktig premiss for forvaltningen av vassdraget i fremtiden....

Les hele anbefalingen her ...

Oversikt over høringsuttalelser til ferdigstilling av ordningen med nasjonale
laksevassdrag og laksefjorder:


Sør-Trøndelag
Følgende vassdrag og fjorder var foreslått:
Nasjonale laksevassdrag: Nidelva og Orkla

Nasjonale laksefjorder: Vassdragene ligger innenfor en allerede vedtatt nasjonal
laksefjord Orkla er sammen med Gaula de mest produktive laksevassdraget inne i Trondheimsfjorden. Vassdraget er blant landets klart beste lakselver i fangstkvantum og har bestand med storlaks. Nidelva er ved sin bynære beliggenhet og sin storvokste laksestamme enestående på landsbasis. Den lakseførende strekningen er kort, men i avkastning pr km er Nidelva ett av landets beste laksevassdrag.
Følgende har gitt uttalelse:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Den Norske Turistforening, Rennebu kommune og Trondheim kommune. DNT har ikke Nidelva blant sine 15 prioriterte vassdrag, men mener at Nidelva også bør inngå i ordningen og at planlagte kraftprosjekt i elva vil være svært negativ for laksebestanden. Rennebu kommune mener det vil være svært positivt for laksebestanden i Orkla at vassdraget blir sikret som et nasjonalt laksevassdrag. Trondheim kommune mener at Nidelva med sin særegne laksestamme og beliggenhet bør få status som NLV. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter opprettelse av Nidelva og Orkla som nasjonale laksevassdrag. Når det gjelder Nidelva er fylkesmannen ikke enig i at kommende ombygging og utvidelse avLeirfossene og Lødøljaoverføringen nødvendigvis vil berøre laksebestanden i stor grad. Vassdraget er¨gjennomregulert allerede, og effektene på bestanden er i stor gradavhengig av reguleringsreglementet og eksempelvis graden av effektkjøring.

Les hele her ...