1. juli 2005

- Linker

- Laksefamilien

- FLIGHTS: OSLO / TRONDHEIM

- FLIGHTS: LONDON / TRONDHEIM

- FLIGHTS: EUROPE / OSLO

- Overvåkingsdata av laksebestanden i Orkla 2023
- Midtsesongevaluering 2023
- Status for norsk villaks i 2023
- Her er de nye reglene for laksefiske  2021
- Smittevernplan 2021
- Høstmøte 2020
- Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025
- Status for norske laksebestander i 2019
- Overvåkingsdata av laksebestanden i Orkla 2023
- Midtsesongevaluering 2019
- Orkla info Mai 2019
- Status for norske laksebestander 2017
- Status for norske laksebestander i 2016
- Fangststatistikk for Orkla Sesongen 2012
- Fangststatistikk for Orkla Sesongen 2011
- Fangststatistikk tidligere år
-- Kraftverkene i Orkla

- Nye regler turistfiskekvoter fra 2018
- Miljødirektoratet: Fiskeregler 2016
- Klassifisering av 104 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks, februar 2016
- En spørreundersøkelse blant sportsfiskere
- Status for norske laksebestander i 2015
- Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018
- Retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye. Mai 2014
- Status for norske laksebestander i 2014
- Laksesesongen 2013 har ansvaret for forskrifter
- Status for norske laksebestander i 2011
- Er villaks truet av lakseoppdrett? (Rapport 2011)
- Fylkesmannen ,Laksefiske fra 2012
- Status for norsk villaks 2010
- Status for norske laksebestander i 2009 og råd om beskatning

- Høring - regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og sjø fra 2012
Forslag til regulering av anadrome laksefisk i sjøen fra 2012 Norges Kystfiskarlag

- Innsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden Rapport 2012

- Lakse- og innlandsfisklova
- VEILEDER FOR LAKSEFISKE 
- Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
- Laks og ferskvannsfisk, Nina forskning
- NINA Fagrapport Orkla
- Orkla Industrimuseum
- Trollheimsporten
- Fra Elv til Tallerkenen
- SENER & KNUTER
- Fish'o'meter
- Fang & Slipp

- Orkla og Kraftverkene
- Schankes Trofedesign, Rindal
- Budstikka reportasje
- IGFA org
- Sportsfiskerekordene

- Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
- Genbanker  
- Bakgrunnsstoff for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
- NINA Rapport 545 Fiskevaner, fangst, innsats og holdninger til fangstreguleringer

- TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING Januar 2011
- Villaksutvalget-10 år etter. nov 2010
- Lakseregisteret (DN)
- Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Nr 2b, 2010.
- Effekter av Fang og Slipp Fiske
- Ulovlige garn.no
- NINA Rapport 622 Regionvis påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander